Zapraszamy na konsultacje społeczne LSR Kraina Żubra do Gródka 10.05.2023 środa godz. 16.30

Zapraszamy na spotkania otwarte w ramach II tury konsultacji społecznych w poszczególnych gminach LGD Kraina Żubra

Zapraszamy na spotkania otwarte w ramach konsultacji społecznych w poszczególnych gminach LGD Kraina Żubra

Harmonogram konsultacji społecznych LGD Kraina Żubra

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR

Opis procesu przygotowania LSR.

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru obejmującego gminy: Czarna Białostocka, Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn i Jasionówkę będzie przygotowywana przez partnerstwo noszące nazwę Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Żubra”, które zostało utworzone w wyniku inicjatywy różnych środowisk z sektorów społecznego, publicznego i gospodarczego w 2022 roku w celu opracowania i realizacji LSR dla tego obszaru. Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru objętego działaniami Stowarzyszenia LGD „Kraina Żubra” będzie miała charakter ekspercko-partnerski (Eksperci będą wykonywali badania, analizy, czyli materiał przygotowawczy do pisania LSR). Zostanie wypracowana w oparciu o partnerstwo lokalne polegające na zaangażowaniu w proces planowania strategicznego przedstawicieli różnych środowisk reprezentujących różne interesy, w celu wypracowania celów wspólnych dla całej społeczności objętej LSR. Spośród członków Stowarzyszenia zostanie utworzony zespół roboczy ds. opracowania LSR. Rolą zespołu do opracowania LSR będzie prowadzenie prac związanych z tworzeniem LSR, wspomaganie zbierania danych, wspomaganie dokonanie diagnozy obszaru, wspomaganie prowadzenia procesu budowy strategii, podawanie przykładów sprawdzonych działań, jak również poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych. Bezpośrednią kontrolę nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju będzie miał Zarząd Stowarzyszenia, który czuwać będzie nad prawidłowym przebiegiem prac. Mając na uwadze partycypacyjny charakter opracowania LSR, a więc uczestnictwo różnych grup społecznych w proces tworzenia LSR oraz konieczność wykonania wielu opracowań eksperckich, o których była mowa powyżej planuje się zlecić wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej wykonanie LSR we współpracy z zespołem roboczym ds. opracowania LSR i Zarządem Stowarzyszenia. Firma zorganizuje i przeprowadzi spotkania z mieszkańcami oraz niezbędne konsultacje, przygotuje diagnozy obszaru objętego LSR w oparciu o analizę potrzeb rozwojowych i potencjał obszaru LGD Kraina Żubra, prezentację wstępnych celów strategii w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań, o których mowa w art. 32 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia PE i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24.06.2021 oraz ostateczną wersję LSR.
Do badań i analiz wykorzystane będą różnorodne techniki badawcze takie jak analiza danych (dane pochodzące ze statystyk publicznych GUS, BDL, PUP a także m.in. opracowania i raporty obejmujące obszar LGD), ankiet internetowych, indywidualnych wywiadów z beneficjentami oraz spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami każdej z gmin objętych LSR, w terminach określonych w harmonogramie. Wyniki badań będą jednym z materiałów badawczych dla potrzeb LSR. Według wskazań dokumentów programowych rozwój lokalny kierowany jest przez społeczność lokalną. W związku z tym w procesie tworzenia strategii podjęte zostaną prace związane z angażowaniem mieszkańców w proces budowy strategii. Na każdym etapie pisania strategii będą brali udział członkowie Stowarzyszenia z różnych sektorów. Zakłada się szeroką reprezentację przedstawicieli samorządowców, przedsiębiorców, rolników, jak również mieszkańców i członków organizacji społecznych. Stowarzyszenie dołoży wszelkich starań, aby w konsultacjach brali udział przedstawiciele wymienionych sektorów. Jak wspomniano wcześniej, zostaną zorganizowane spotkania informacyjno-konsultacyjnych, przynajmniej po jednym w każdej gmin zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W trakcie spotkań zaprezentowana zostanie diagnoza obszaru, odbędzie się dyskusja nad podstawowymi założeniami, które będą służyły opracowaniu projektu/draftu LSR. Po konsultacjach zespół do tworzenia LSR wspólnie z wyłonioną firmą zajmie się dokonaniem strategicznych wyborów oraz określeniem priorytetów. Przygotowany projekt dokumentu strategicznego zawierający główne kierunki i cele wypracowane przez zespół do tworzenia LSR i wyłonioną firmę zostanie poddana konsultacjom społecznym. Zespół zadba o to by, od samego początku prac była mocno uwypuklona informacja, że proces stworzenia LSR powinien być ukierunkowany na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER, a w szczególności na zagadnienia określone w par. 3 ust. 2 pkt 4) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, m. in.: innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany demograficzne (z uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludnienia) oraz partnerstwo w realizacji LSR. Informacja o konsultacjach projektu strategii oraz formularz zgłaszania uwag zostaną zamieszczone na internetowej Stowarzyszenia oraz stronach podmiotów, które wyrażą zgodę na ich publikację np. gmin, powiatu, stowarzyszeń itp. W ramach ww. konsultacji mieszkańcy będą mogli wyrażać opinię przesyłając wypełniony druk, drogą tradycyjną lub elektroniczną. Na wszystkich etapach działań prowadzona rozpowszechniana będzie informacja o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej MRiRW. Końcowym elementem będzie analiza i rekomendacje zespołu ds. opracowania LSR – o wyborze konkretnych rozwiązań i postulatów podnoszonych przez mieszkańców obszaru w procesie konsultacji. Kolejny etap to prezentacja strategii na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Po podjęciu uchwały dotyczącej przyjęcia dokumentu strategicznego, zostanie on przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego celem oceny – stosownie do ogłoszonego w tym względzie wezwania ze strony Urzędu.
LSR będzie współfinansowana w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Harmonogram

Nazwa Gminy Miejscowość / Miejsce spotkania (adres) Termin spotkania wraz z godzinami spotkania Spotkanie odbędzie się  z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
[TAK / NIE]
1 2 3 4
1. Czarna Białostocka ul. Torowa 9/1.11, 1.12 Czarna Białostocka 01.12.2022 g. 15.00-16.30 NIE
2. Wasilków ul. Rabczyńskiego 2, Wasilków

 

01.12.2022 g. 16.50-18.20

 

NIE
3. Supraśl ul. Cieliczańska 1, Supraśl 01.12.2022 g. 18.40-20.10 NIE
4. Michałowo ul. Senkiewicza 5, Michałowo 02.12.2022 g. 16.00-17.30 NIE
5. Gródek ul. Chodkiewiczów 4, Gródek 02.12.2022 g. 18.00-19.30 NIE
6. Juchnowiec Kościelny ul. Królowej Rodzin 1, Juchnowiec Kościelny 06.12.2022 g. 15.30-17.00 NIE
7. Zabłudów ul. Rynek 8, Zabłudów 06.12.2022 g. 18.00-19.30 NIE
8. Knyszyn ul. Białostocka 36, Knyszyn 07.12.2022 g. 15.00-16.30 NIE
9. Dobrzyniewo Duże ul. Szkolna 14, Dobrzyniewo Duże 07.12.2022 g. 17.00-18.30 NIE
10. Jasionówka ul. Rynek 19, Jasionówka 07.12.2022 g. 19.00-20.30 NIE
11. JASIONÓWKA GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

Rynek 19

19-122 Jasionówka

16.02.2023

czwartek 15:00-16:30

NIE
12. DOBRZYNIEWO DUŻE ZSP W DOBRZYNIEWIE DUŻYM ul. Szkolna 14

16-002 Dobrzyniewo Duże

16.02.2023

czwartek 17:00-18:30

NIE
13. KNYSZYN ZESPÓŁ SZKÓŁ KNYSZYN ul. Białostocka 36

19-120 Knyszyn

16.02.2023

czwartek 19:00-20:30

NIE
14. JUCHNOWIEC KOŚCIELNY OŚRODEK KULTURY

W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM ul. Królowej Rodzin 1

16-061 Juchnowiec Kościelny

17.02.2023

piątek 15:00-16:30

NIE
15. ZABŁUDÓW MIEJSKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY ul. Rynek 8

16-060 Zabłudów

17.02.2023

piątek 17:00-18:30

NIE
16. CZARNA BIAŁOSTOCKA DOM KULTURY W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ ul. Kościelna 8

16-020  Czarna Białostocka

21.02.2023

wtorek15:00-16:30

NIE
17. WASILKÓW SZKOŁA PODSTAWOWA im. Króla Zygmunta Augusta w WASILKOWIE

ul. Polna 1/4A

 16-010  Wasilków

21.02.2023

wtorek

16:50-18:20

 

NIE
18. SUPRAŚL BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SUPRAŚLU ul. Cieliczańska 1

16-030 Supraśl

21.02.2023

wtorek

18:40-20:10

 

 

NIE
19. GRÓDEK „ZAJAZD PRZY GRANICY”

Waliły-Stacja

Szosa Wschodnia 3

16-040 Gródek

22.02.2023

środa

15:00-16:30

 

 

NIE
20. MICHAŁOWO ZESPÓŁ SZKÓŁ W MICHAŁOWIE ul. Sienkiewicza 21

sala 36

61-050 Michałowo

22.02.2323

środa

17:00-18:30

 

NIE
21. GRÓDEK „ZAJAZD PRZY GRANICY”

Waliły-Stacja

Szosa Wschodnia 3

16-040 Gródek

10.05.2023

środa

16:30-18:00

NIE

Planowany sposób poinformowania o spotkaniach poświęconych w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań

Kampania informacyjna o spotkaniach prowadzona będzie poprzez stronę internetową LGD „Kraina Żubra” ,stronę internetową powiatu białostockiego oraz Gmin Czarna Białostocka, Wasilków, Michałowo, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Zabłudów, Dobrzyniewo Duże, Supraśl, Knyszyn i Jasionówka – jeżeli samorządy te wyrażą zgodę na upublicznienie informacji przekazanych im przez LGD „Kraina Żubra”. Informacja o spotkaniach będzie rozpropagowana również na ogólnodostępnych tablicach na terenie ww. gmin, tablicach ogłoszeń urzędów ww. gmin, poprzez ulotki rozpropagowywane w ogólnodostępnych miejscach na terenie ww. gmin oraz w lokalnej prasie i będzie zawierała podstawowe informacje o spotkaniu tj. termin, miejsce oraz program. Ponadto członkowie Zespołu ds. opracowywania LSR, którzy są również liderami w swoich społecznościach, będą indywidualnie Informować mieszkańców oraz lokalnych liderów (przedstawicieli stowarzyszeń, przedsiębiorców, duchownych) o planowanych spotkaniach.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Kraina Żubra współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania 19.1 „Wsparcie Przygotowawcze” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, a wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji będzie realizacja planu  włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Wysokość wsparcia wynosi 74 000 zł.